Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.: powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu, wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa, centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty systemu:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na terenie powiatu włączone do systemu,
- powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
- włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje,
- specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, działających na terenie powiatu milickiego:

 • OSP Milicz
 • OSP Bartniki
 • OSP Cieszków
 • OSP Sułów
 • OSP Wierzchowice

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, działających na terenie powiatu milickiego:

 • OSP Gądkowice
 • OSP Latkowo
 • OSP Czatkowice
 • OSP Piotrkosice
 • OSP Pracze
 • OSP Potasznia
 • OSP Wziąchowo
 • OSP Olsza
 • OSP Nowy Zamek
 • OSP Brzezina
 • OSP Bukowice
 • OSP Brzostowo
 • OSP Grabownica
 • OSP Kuźnica Cieszycka
 • OSP Guzowice
 • OSP Ruda Sułowska